برداشت ادراکی از لوازم خانگی ایرانی و کره ای

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در بازارهای کنونی که مشتریان برای تنظیم قوانین بازی رقابتی دارای قدرت کافی اند می باشند، لزوم توجه به کلیه اصول بازاریابی از سوی شرکتها به منظور بقا و موفقیت در هر کسب و کاری بیش از پیش احساس میشود. در سالهای اخیر، افزایش انواع محصولات وارداتی در بازار لوازم خانگی از یک سو و سیاست دولت در حمایت از محصولات مشابه ساخت داخل از سوی دیگر، باعث ایجاد فضای رفابتی جدیدی در این کسب وکار شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات آن، پرسشنامه است. طی این تحقیق، جایگاه برند محصول یخچال فریزر شرکتهای مذکور از دیدگاه مشتریان آنها با استفاده از فن نقشه ادراکی ترسیم شد و درنهایت بر اساس نتایج بهدست آمده، نقاط قوت و ضعف برند محصولات مزبور، در قالب چهار متغیرآمیخته بازاریابی شناسایی شد که برایناساس، به غیر از متغیر قیمت، شرکت ال جی از حیث سایر متغیرها در موقعیت و جایگاه بهتری نسبت به شرکت امرسان قرار دارد.

کلیدواژه‌ها