تدوین راهبرد از طریق چارچوب جامع تدوین راهبرد

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه پیام نور

چکیده

سازمانها نیاز دارند تا خود را در برابر چالشها مصون نگاه دارند. لذا استفاده از فرایند برنامه ریزی راهبردی نقش کلیدی در موفقیت سازمانها ایفا میکند، آگاهی از نقاط قوت و ضعف داخل سازمان و از طرفی فرصتها و تهدیدهای موجود در محیط سازمان این توانایی را به سازمان میدهد تا موقعیت و جایگاه خود را ارزیابی کند. دراین مقاله برای تدوین راهبرد از چارچوب جامع تدوین راهبرد استفاده شده است. که پس از تشکیل کمیته تدوین راهبرد، در مرحله شروع بیانیه مأموریت شرکت دکستروز ایران تعیین شد و سپس در مرحله ورودی ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی آورده شده است. باتوجه به اطلاعات به دست آمده از مراحل قبل درمرحله مقایسه، ازماتریس سوات و ماتریس داخلی وخارجی استفاده شده است. در مرحله نهایی با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمّی، راهبردهای سطح کلان شرکت شناسایی و اولویتبندی شدند.

کلیدواژه‌ها