تأثیر بسته بندی بر تصویر شناسه در محصولات غذایی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

بسته بندی یک محصول ترکیبی از عناصر گوناگون است که هر کدام از آن ها می توانند در ایجاد تصویر مشخصی در ذهن مصرف کننده مؤثر باشند. این پژوهش با هدف نشان دادن تأثیر مستقیم دو عنصر تصویری بسته بندی: رنگ و شکل بر دو تداعی نمادین (شخصیت شناسه) و کارکردی (باورها در مورد شناسه) مربوط به تصویر شناسه در صنایع غذایی، شکل گرفته است. برای دستیابی به این هدف، با انجام مراحل مختلفی فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار spss مورد آزمایش قرار گرفت و با روش های آزمون t و تحلیل واریانس چندگانه داده ها تجزیه و تحلیل شد. بررسی ها نشان داد که باورها در مورد شناسه و همچنین ابعاد شخصیت شناسه از تغییر رنگ و شکل بسته بندی تأثیر می پذیرند. نتایج نشان می دهد که عناصر تصویری بسته بندی متغیرهایی هستند که می توانند در ایجاد و انتقال یک تصویر مشخص از شناسه تأثیرگذار باشند. تداعی هایی که با این ویژگی های ظاهری ایجاد می شوند، سیاست های ارتباطی و تصمیم های مربوط به جایگاه یابی یک کالا را در رده های گوناگون کالا شکل می دهند. کاربرد اصلی این پژوهش پاسخ دادن به سختی های پیش روی مدیران شناسه و طراحان در مجسم کردن و انتقال پیام های شناسه از طریق ویژگی های فیزیکی است. داشتن درک بیشتر از تأثیر جنبه های بصری به آن ها این امکان را می دهد تا محتوای پیام های خود را بهتر جهت دهی کنند و جایگاه مناسب تری را در برابر شناسه های رقیب بیابند

کلیدواژه‌ها