الگوی ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه الزهرا

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل ارزیابی نگرش مصرف کنندگان از گسترش نام تجاری و شناسایی عوامل مؤثر و غیرمؤثر بر موفقیت این راهبرد رشد مهم، انجام شده است. سنجش متغیرهای تحقیق از طریق دو پیش آزمون و یک آزمون اصلی و با استفاده از سه پرسشنامه صورت پذیرفت. پس از اطمینان از پایایی و روایی ابزار اندازه گیری، از روش های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، در میان نمونه ای متشکل از 384 از خریداران لوازم خانگی در سه بازار اصلی لوازم خانگی توزیع شد. روش تحقیق گسترش نام تجاری نشان داد تناسب ادراک شده، کیفیت ادراک شده و قدرت نام تجاری مادر بر روی ارزیابی مصرف کنندگان تأثیرگذار است. همچنین تأثیر اشتیاق به عنوان یک متغیر تعدیل کننده بر روی گسترش نام تجاری تأیید شد

کلیدواژه‌ها