شناسایی و تحلیل عوامل تأثیرگذار بر پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

نظریه تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری که یکی از جدیدترین نظریه های مطرح در زمینه پذیرش فناوری است حاصل یکپارچگی سازه های مربوط به هشت الگوی پرکاربرد و مهم در حوزه تحقیقات پذیرش فناوری می باشد. در این مقاله سعی شده است پذیرش خدمات بانکداری اینترنتی با استفاده از همین نظریه و با تأکید بر نقش متغیر تعدیل کننده جنسیت مورد بررسی قرار گیرد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از داده های بدست آمده از 349 نفر از مشتریان بانک ملی ایران در شهر تهران استفاده شده است. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر (الگوی یابی معادلات ساختاری) لیزرل نشان داد که هر سه سازه؛ انتظارات مربوط به عملکرد، انتظارات مربوط به تلاش و اثر اجتماعی با قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی رابطه معناداری دارند. هم چنین رابطه سازه های شرایط تسهیل کننده و قصد رفتاری با استفاده واقعی از خدمات بانکداری اینترنتی معنادار می باشد. تأثیر متغیر تعدیل کننده جنسیت نیز بر ارتباطات موجود در الگوی تحقیق مورد تأیید واقع شده است.

کلیدواژه‌ها