دوره و شماره: دوره 10، شماره 6، بهار 1390 
1. طراحی شبکه عصبی جهت انتخاب راهبردهای بازاریابی اینترنتی

سیدرضا سید جوادین؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ حمید اسفیدانی


7. بررسی میزان تأثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی

حسین رضایی دولت آبادی؛ زهرا زینلی؛ زهرا شکرچی زاده