عوامل مؤثر بر قصد تعویض خودرو توسط مصرف کنندگان: کاربرد نظریه عمل سنجیده شده

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

صنعت خودرو نیرو محرکه اقتصاد بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه محسوب می شود. پژوهش حاضر برای بررسی عوامل مؤثر بر قصد تعویض خودرو انجام شده است. در این پژوهش از نظریه عمل سنجیده شده برای اندازه گیری قصد تعویض مصرف کننده استفاده شده است که نگرش مصرف کننده نسبت به عمل و هنجارهای ذهنی به عنوان عوامل تأثیرگذار بر قصد تعویض مصرف کننده را مد نظر قرار می دهد و همچنین درگیری ذهنی مصرف کننده به طبقه محصول و میزان توجه او به اطلاعات مقایسه ای اجتماعی به الگو اضافه شده که قصد بازخرید مصرف کننده را اندازه گیری می کند. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی است. جامعه آماری 482 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 86 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده که پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 751/0 محاسبه شد. نتایج نشان داد، مؤثرترین عامل در قصد تعویض خودرو در جامعه مورد مطالعه، هنجار ذهنی است

کلیدواژه‌ها