دوره و شماره: دوره 10، شماره 7، تابستان 1390 
3. ارزیابی کارایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی در ایران

جلیل دلخواه؛ اصغر مشبکی؛ حسن دانایی فرد؛ سید حمید خدادادحسینی


5. بررسی رابطه مشتری گرایی و رفتار شهروندی سازمانی

حمید رضا یزدانی؛ علی زارع میرک آباد؛ محمد حسین نصیری؛ مهدی اسد نژاد