دوره و شماره: دوره 10، شماره 7، شهریور 1390 
ارزیابی کارایی بانک های دولتی در مقایسه با بانک های خصوصی در ایران

جلیل دلخواه؛ اصغر مشبکی؛ حسن دانایی فرد؛ سید حمید خدادادحسینی


بررسی رابطه مشتری گرایی و رفتار شهروندی سازمانی

حمید رضا یزدانی؛ علی زارع میرک آباد؛ محمد حسین نصیری؛ مهدی اسد نژاد