فرا روش تحقیقات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر رضایت مشتری: تحلیل اسنادی پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاههای دولتی تهران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

تحقیقات مدیریت با چالشهای فراوانی روبروست به گونه ای که اثربخشی این تحقیقات تحت تأثیر توجه و یا عدم توجه به این چالشها میباشد. یکی از مهمترین این چالشها، چالش روششناسی انجام پژوهشها در زمینه های مختلف مدیریت است. به عقیده بسیاری از صاحبنظران علم مدیریت ایران، ضعف روششناسی یکی از نقاط ضعف پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در کشورمان میباشد. در این بین یکی از موضوعات رایج در حوزه تحقیقات مدیریت بازاریابی، رضایت مشتری است؛ لذا با این هدف در این مقاله با استفاده از روششناسی فرا روش به نقد و آسیب شناسی روششناسی تحقیقات انجام شده در حوزه عوامل مؤثر بر رضایت مشتری در تعدادی از دانشگاههای دولتی تهران پرداخته شده است. ابزار این تحقیق چک لیست بوده و جامعه آماری تحقیق شامل 35 پایاننامه کارشناسی ارشد و دکتری است. نتایج نشان داد که پایان نامه های بررسی شده از نظر ملاحظات نمونه گیری، ذکر ابزار گردآوری داده ها و خود روش شناسی به طور اخص دارای مشکلات اساسی بوده اند

کلیدواژه‌ها