دوره و شماره: دوره 10، شماره 8، پاییز 1390 
1. مدل پذیرش بانکداری اینترنتی

سیدجلیل لاجوردی؛ سمانه حاجی عسگری نوش آبادی