دوره و شماره: دوره 10، شماره 8، آذر 1390 
مدل پذیرش بانکداری اینترنتی

سیدجلیل لاجوردی؛ سمانه حاجی عسگری نوش آبادی