سبک های تصمیم گیری مشتریان ایرانی: با تأکید بر قومیت

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه هرمزگان

چکیده

مسأله قومیت در ایران، با توجه به پیشینه طولانی آن، همواره از جهات گوناگون مورد توجه بوده است. به دلیل پیچیدگی مفهومی واژه قومیت و تأثیر آن بر سبک خرید در هر گروه، در این مقاله سعی شده است سبک های تصمیم گیری با تأکید بر مسأله قومیت و بر اساس مدل "اسپرولز و کندال" در فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران بررسی شود. نمونه آماری پژوهش، شامل 200 نفر بود که با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه 40 سوالی و حضوری بود. نتایج تحقیق نشان می دهد که از لحاظ بررسی تأثیر قومیت و جنسیت در تصمیم گیری مصرف کننده، تفاوت معناداری مشاهده نشد و تنها عناصر متفاوت در میان اقوام، نفرت از خرید و تمایلات بدون برنامه ریزی و قصد قبلی بودند. در این پژوهش، 10 سبک در میان مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران شناسایی شد

کلیدواژه‌ها