رابطه تعلق هواداران به تیم های ورزشی، تصویر شناسه، قصد خرید و تبلیغات توصیه ای محصولات حامی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این پژوهش عمدتاً با هدف بررسی پیش آیندها (اشتیاق به ورزش و تعلق به تیم ها) و پس آیندهای حامی گری (تصویر شناسه، قصد خرید و تبلیغات توصیه ای) انجام گرفته است. همچنین در راستای مطالعات بازاریابی ورزشی، نقش تعدیل گری تناسب حامی با تیم ورزشی بر رابطه تعلق به تیم و نتایج حامی گری بررسی شده است. برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق، پرسشنامه ای 27 سوالی طراحی گردید و بین 384 نفر از هواداران تیم بسکتبال مهرام توزیع شد. نتایج نشان داد احتمال شکل گیری تصویری مثبت از حامی در ذهن هوادارانی که از تعلق تیمی بالایی برخوردارند، بیشتر است و قصد این هواداران برای خرید محصولات حامی، بیشتر بوده و محصولات حامی را بیشتر از دیگران به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. همچنین جذابیت ورزش برای فرد، تأثیر مثبتی بر شکل گیری تعلق تیمی دارد، اما جایگاه ورزش در زندگی فرد، تأثیری بر شکل گیری تعلق تیمی ندارد. علاوه بر این، تناسب میان حامی و حمایت شونده، اثر تعدیل کننده مثبتی بر رابطه تعلق به تیم، تصویر شناسه و قصد خرید داشته است. با این حال این اثر در رابطه تعلق به تیم و تبلیغات توصیه ای تأیید نشد

کلیدواژه‌ها