بررسی تأثیر ابعاد بصری اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم خرید

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

قصد مصرف کننده برای خرید بستگی به درک مشتری از میزان برآورده شدن انتظاراتش از طریق استفاده از محصول دارد، ولی این مسأله در مورد محصولاتی که مصرف کننده به سرعت اقدام به خرید آن ها می کند، به میزان برقراری ارتباط در نقطه فروش بستگی دارد. بسته بندی، یکی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر تصمیم به خرید در نقطه فروش می باشد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر عناصر مختلف بسته بندی، با در نظر گرفتن آثار دو متغیر فشار زمانی و سطح اشتیاق، بر تصمیم خرید مصرف کندگان است. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، توسط آزمون های آماری علامت، رتبه بندی فریدمن، من- ویتنی، کروسکال- والیس و تحلیل واریانس دو عاملی پردازش شد. نتایج، بیانگر تأثیر عوامل بصری و اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم خرید مصرف کننده می باشد. رتبه بندی عوامل نشان می دهد که اولویت عوامل اطلاعاتی در شرایط عادی و اولویت عوامل بصری در شرایط فشار زمانی بیشتر است. همچنین تأثیر متغیرهای اطلاعاتی بسته بندی بر تصمیم خرید افراد، با سطح اشتیاق بالا و اثر متغیرهای بصری بر تصمیم خرید افراد، با سطح اشتیاق پایین به محصول بیشتر می شود. این نتایج، حاوی نکات ارزشمندی برای طراحان بسته بندی محصولات بهداشتی در راستای افزایش توجه مشتریان به این محصولات است، زیرا مطابق نتایج تحقیق، استفاده از ترکیبی از مجموع ابعاد بصری و اطلاعاتی و گاهی تمرکز بیشتر بر ابعاد بصری منجر به افزایش توجه مشتریان در شرایط فشار زمانی و نیز در میان افراد دارای اشتیاق پایین به محصول خواهد شد

کلیدواژه‌ها