مقایسه تطبیقی عنصر ترویج در لیگ های حرفه ای فوتبال ایران، ژاپن و کره جنوبی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده

در این پژوهش، از میان عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی ورزشی، سعی شده است عنصر ترویج در لیگ حرفه ای فوتبال ایران توصیف شود و مؤلفه های تشکیل دهنده ترویج در لیگ های فوتبال ایران و دو کشور منتخب آسیایی ژاپن و کره جنوبی مقایسه شود. در این مطالعه که روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی می باشد، ابتدا با بررسی پیشینه موجود، مؤلفه های تشکیل دهنده ترویج در لیگ فوتبال ایران شناسایی، تلخیص، تلفیق و تکمیل گردید و در پایان 15 مؤلفه نهایی مبنای طراحی سوالات پرسشنامه قرار گرفت. جامعه آماری، شامل مدیران باشگاه های فوتبال لیگ برتری 3 کشور ایران، ژاپن و کره جنوبی می باشد و پرسشنامه با روش سرشماری توزیع گردید. در ادامه، داده های به دست آمده، با توجه به چارچوب مطالعه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا وضعیت فعلی مؤلفه های عنصر ترویج در لیگ های فوتبال ایران، کره جنوبی و ژاپن مشخص گردد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که از دید مدیران باشگاه ها، اکثریت متغیرهای عنصر ترویج در لیگ ایران از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نمی باشند و در این میان، لیگ ژاپن، نسبت به لیگ های ایران و کره جنوبی، از وضعیت مناسب تری برخودار است

کلیدواژه‌ها