رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی شرکت های تولید و پخش مواد غذایی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

هدف از مقاله حاضر، شناسایی رابطه رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت ارتباط با مشتری و عملکرد سازمانی شرکت های تولید و پخش مواد غذایی در استان کردستان است. بدین منظور، 220 نفر از مشتریان و 70 نفر از کارکنان 12 شرکت فعال در بخش تولید و پخش مواد غذایی در شهرک های صنعتی استان کردستان، به عنوان نمونه آماری، انتخاب گردیدند. مطالعه حاضر، برحسب هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است. برای جمع آوری داده های اولیه از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رفتار شهروندی سازمانی، تأثیر مستقیم بر عملکرد سازمانی شرکت های تولید و پخش مواد غذایی در استان کردستان ندارد، بلکه با بهره گیری از روش های جدید بازاریابی، مانند مدیریت ارتباط با مشتری است که رفتار شهروندی سازمانی با رضایت مشتریان و بهره وری، به عنوان دو فاکتور مهم عملکرد سازمانی، ارتباط پیدا می کند. به عبارت دیگر، مدیریت ارتباط با مشتری، رابطه رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی را تعدیل می کند.

کلیدواژه‌ها