بررسی اثر یادگیری سازمانی بر کاهش نارضایتی مشتریان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

مشتری گرایی، فلسفه حاکم بر سازمانهای امروزی است. زمانی که مشتریان از کالاها و خدمات سازمان ها راضی هستند، وفاداری خود را با خرید مجدد و استفاده دوباره از خدمات آن ها نشان می دهند و این وفاداری به بقای سازمان می انجامد. اما برخی مشتریان از نحوه ارائه کالاها و خدمات و رسیدگی به شکایت هایشان ناراضی هستند. لذا سازمان ها باید خود را برای احیای مجدد و یادگیری از شکست هایشان آماده کنند. استراتژِ های یادگیری و توسعه منابع انسانی تضمین می کنند که سازمان، نیروی ماهر و مستعد را در اختیار دارد و فرصت های افزایش دانش، مهارت و شایستگی های آن ها را فراهم می آورد. این مقاله سعی در تبیین رابطه یادگیری در سطوح فردی، تیمی و سازمانی و رضایت مشتری دارد. داده ها با استفاده از 2 پرسشنامه استاندارد در زمینه یادگیری سازمانی و رضایت مشتری از بین 378 نفر از کارکنان و مشتریان بانک ملت جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج پژوهش حاکی از این است که همبستگی معنادار و مثبتی بین یادگیری در سطوح فردی، تیمی و سازمانی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها