تأثیر ارزش های برند بر عملکرد رابطه در بازارهای B2B (مطالعه موردی: شرکت شاتل)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه تهران

چکیده

امروزه فراهم کنندگان محصولات و خدمات در بازارهای صنعتی، برای باقی ماندن در صحنه رقابت، به دنبال به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق استفاده استراتژیک و توسعه ارزش برند هستند. این پژوهش به دنبال اندازه گیری اثر ارزش های برند بر عملکرد رابطه خریداران صنعتی و تأمین کنندگان است. جامعه آماری پژوهش، خریداران شرکتی محصولات و خدمات پهنای باند شرکت شاتل هستند. روش تحقیق، از نظر چگونگی جمع آوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی و مدل حداقل مربعات جزئی (PLS) است و با استفاده از پرسشنامه آزمون شده است. مفاهیم اصلی مورد استفاده در مدل عبارتند از شایستگی تأمین کننده، ارزش خرید، رضایت خریدار صنعتی، هزینه انتقال، اعتماد و وفاداری به برند، کیفیت رابطه، تعهد و عملکرد معاملاتی، یافته ها نشان می دهند که شایستگی تأمین کننده از طریق مسیر ارزش خرید- رضایت خریدار- وفاداری و اعتماد به برند و در نهایت، کیفیت رابطه به صورت غیرمستقیم بر عملکرد معاملاتی تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها