تأثیر رویکرد منابع بر عملکرد صادراتی بر اساس استراتژی رقابتی تمرکز در صنعت کانی غیرفلزی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی بر اساس استراتژی رقابتی تمرکز در صنعت کانی غیرفلزی کشور است. در این راستا رویکردهای موجود در حوزه تعیین کننده های عملکرد صادراتی که شامل رویکرد اقتضایی، رویکرد شبکه تعاملات کسب و کار و رویکرد مبتنی بر منابع است، شناسایی گردید. در این مطالعه، محقق با استفاده از رویکرد منابع، روابط بین اجرای رویکرد منابع سازمان، استراتژی های رقابتی و عملکرد را که سازه های اصل تحقیق هستند، بررسی می کند. این تحقیق در پی این هدف است که چگونه عناصر اصلی رویکرد مبتنی بر منابع به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق استراتژی های رقابتی) منجر به سطوح بالای عملکرد می شود. مدل مفهومی تحقیق حاضر در واقع 3 عنصر عمده در مدیریت استراتژیک، یعنی محیط داخلی (منابع، قابلیت ها و سیستم های رقابتی سازمان)، استراتژی رقابتی و عملکرد را با هم ادغام می کند. 300 پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد 285 پرسشنامه قابلیت تجزیه و تحلیل داشتند. بر اساس نتایج حاصل، منابع رقابتی دارای بیشترین تأثیر (39%) بر عملکرد صادراتی و بر استراتژی تمرکز (63%) است.

کلیدواژه‌ها