تأثیر اخلاق حرفه ای فروشنده بر شکل گیری روابطی پایدار میان مشتری و سازمان (مورد مطالعه شرکت اطلس کوپکو ایران)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

چکیده

فروشندگان، مسئولیت اصلی فروش و سودآوری در سازمان را بر عهده دارند و فشارهای زیادی بر آن ها وارد می شود. این فشارها می توانند موجب بی توجهی آن ها به بسیاری از اصول اخلاقی شوند. اما مسأله مهم، تأثیر این رفتارهای غیراخلاقی بر روابط بلندمدت مشتری و سازمان می باشد. لذا هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای فروشندگان بر روابط مشتریان با سازمان ها می باشد. لذا هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر اخلاق حرفه ای فروشندگان بر روابط مشتریان با سازمان ها می باشد. مطالعه حاضر، تحقیقی توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است و جامعه آماری آن، همه مشتریان شرکت اطلس کوپکو ایران می باشد. حجم نمونه 163 می باشد و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که اخلاق حرفه ای فروشندگان، تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد، تعهد و وفاداری مشتری دارد. اعتماد و تعهد مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری او به شرکت دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که مدل تحقیق برازش مناسبی با داده ها داشته است.

کلیدواژه‌ها