دوره و شماره: دوره 11، شماره 10، خرداد 1391 
طراحی یک مدل چندوجهی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری ایران

محمدرضا حمیدی زاده؛ نسرین جزنی؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


الگوی مفهومی دوسطحی عوامل تعیین کننده عملکرد نیروی فروش

شهریار عزیزی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ احمد روستا