دوره و شماره: دوره 11، شماره 10، بهار 1391 
3. طراحی یک مدل چندوجهی برای سنجش رضایت مشتریان در صنعت بانکداری ایران

محمدرضا حمیدی زاده؛ نسرین جزنی؛ عباسعلی حاجی کریمی؛ ابوالقاسم ابراهیمی


5. الگوی مفهومی دوسطحی عوامل تعیین کننده عملکرد نیروی فروش

شهریار عزیزی؛ سیدحمید خداداد حسینی؛ احمد روستا