اولویت بندی معیارهای تعیین جذابیت بازارهای هدف در بانکداری تجاری با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل توامان: تحقیقی پیرامون بانک ملت

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

چکیده

یکی از ارکان اساسی فرایند برنامه ریزی استراتژیک بازاریابی، انتخاب بازارهای هدف می باشد که مستلزم توان تحلیلی محققین و بازاریابان در زمینه تعیین جذابیت تک تک بازارهاست. بدیهی است تحلیل میزان جذابیت هر یک از بازارهای بالقوه، در گرو داشتن مجموعه ای از معیارهای سنجش و مقایسه می باشد که از آن ها تحت عنوان معیارهای جذابیت بازار نام برده می شود. مجموعه گسترده و متنوعی از معیارهای جذابیت بازار شناسایی شده است که سازمان ها- به فراخور عوامل درونی و بیرونی پیش رویشان- این معیارها را برای تحلیل بازارهای هدف به کار می گیرند. هدف این تحقیق، شناسایی و اولویت بندی معیارهای جذابیت مورد استفاده در بانک های تجاری ایران است. در این راستا پس از استخراج معیارهای جذابیت بازار از ادبیات موضوع، با بهره گیری از نظرات خبرگان بانکی و دانشگاهی، مهم ترین و کاربردی ترین آن ها در صنعت بانکداری شناسایی شد. در گام بعدی، با گردآوری نظرات 43 نفر از خبرگان صنعت بانکداری و با استفاده از تکنیک تجزیه و تحلیل توامان این معیارها اولویت بندی شدند. نتایج تجزیه و تحلیل توامان نشان داد که از نظر خبرگان بانکی، مهم ترین معیارهای مورد استفاده جهت ارزیابی جذابیت بازارهای هدف، به ترتیب عبارتند از: شدت رقابت، سودآوری بالقوه، اندازه بازار، استفاده از فناوری پیشرفته، رشد بازار، و تطابق خدمات فعلی با نیازها و الگوی رفتاری مشتریان.

کلیدواژه‌ها