تأثیر بازاریابی داخلی بر اثربخشی کار گروهی در آموزش عالی: مطالعه موردی- دانشگاه اصفهان

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

چکیده

یکی از سرمایه های هر سازمان، کارکنان آن می باشد. وجود کارکنان راضی و توانمند، از جمله شرایط لازم برای پیشرفت هر سازمان است. بازاریابی داخلی در پی ایجاد چنین سرمایه هایی است. در این تحقیق، تأثیر بازاریابی داخلی بر اثربخشی کار گروهی در کارکنان دانشگاه اصفهان بررسی شده است. بازاریابی داخلی به کارکنان به عنوان مشتریان درونی و به مشاغل به عنوان محصولات درونی می نگرد و با چهار عامل (قیمت، محصولات درونی، ارتباطات و محیط داخلی سنجیده می شود. برای جمع آوری اطلاعات در این تحقیق از پرسشنامه بهره گرفته شده است؛ پرسشنامه ای محقق- ساخته که روایی آن توسط استادان و صاحب نظران بررسی گردیده و برای سنجش پایانی آن از آلفای کرونباخ استفاده شده است آلفای به دست آمده محاسبه شده برای پرسشنامه بازاریابی داخلی، 85 درصد و برای پرسشنامه اثربخشی کار گروهی، 90 درصد است. سپس داده ها با استفاده از نرم افزارهای آماری، از جمله SPSS18 و Amos 18 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که قیمت، محصولات درونی، ارتباطات و محیط داخلی، هر یک به تنهایی، رابطه مستقیم با اثربخشی کار گروهی دارد؛ یعنی با افزایش هر عامل، عامل دیگر نیز افزایش می یابد. در نتیجه، بازاریابی داخلی و اثربخشی کار گروهی نیز رابطه مستقیم با یکدیگر دارند. نتایج معادلات ساختاری نشان داد که بازاریابی داخلی و مؤلفه های آن، تأثیر مثبت و معنادار بر اثربخشی کار گروهی دارد.

کلیدواژه‌ها