بررسی رابطه هوشمندی رقابتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

چکیده

هدف از تحقیق حاضر، بررسی رابطه هوشمندی رقابتی و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای این منظور، شرکت های بازار اول در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 5 ساله 87- 83 به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. تعداد این شرکت ها 78 می باشد و حجم نمونه، با استفاده از رابطه کوکران، 65 شرکت برآورد گردید. در این پژوهش سعی شده است با بهره گیری از روش شناسی ارائه شده توسط دانشکده مدیریت فرانسه، میزان هوشمندی رقابتی شرکت ها سنجیده شود و رابطه آن با شاخص های مالی به دست آمده از صورت های مالی شرکت ها تجزیه و تحلیل گردد. برای گردآوری اطلاعات مربوط به هوشمندی رقابتی، پرسشنامه ای بر اساس مؤلفه های حاصل از مرور ادبیات تحقیق تدوین شد و پس از سنجش روایی و پایایی، در اختیار شرکت های نمونه قرار گرفت. برای طبقه بندی و تفسیر داده ها از روش های آمار توصیفی و برای آزمون فرضیات از روش های آمار استنباطی، نظیر آزمون همبستگی اسپیرمن، استفاده شد. نتایج تحلیل های آماری، بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار هوشمندی رقابتی و ابعاد آن با عملکرد شرکت ها می باشد.

کلیدواژه‌ها