دوره و شماره: دوره 11، شماره 13، زمستان 1391 
2. تبیین پیامدهای استراتژی بهبود خدمات و تمایلات رفتاری با نقش میانجی بخشش از طرف مشتری

حسین علی سلطانی؛ کامبیز حیدرزاده؛ روح اله زابلی؛ سیاوش احمدی چهره برق