بررسی رفتار مصرف کننده در رابطه با تصمیم خرید کالاهای سبز

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف از این مقاله، بررسی رفتار مصرف کنندگان ایرانی در برخورد با کالاهای سبز است. لذا با استفاده از یک پرسشنامه، شامل 34 سوال، نسبت به جمع آوری داده ها اقدام شده است. پاسخ دهندگان، 272 شهروند شاغل تهرانی با حداقل تحصیلات دیپلم بودند. برای بررسی داده ها از تحلیل همبستگی و در بخش بررسی تکمیلی از تحلیل t- student و ANOVA یک طرفه استفاده شد. نتایج نشان می دهند که بین عقاید زیست محیطی با رفتار خرید سبز و رفتار عمومی زیست محیطی، بین تجربه قبلی مصرف کنندگان با کیفیت درک شده کالاهای سبز، و همچنین بین کیفیت درک شده کالاهای سبز و رفتار خرید سبز همبستگی مثبت وجود دارد اما تبلیغات شفاهی با کیفیت درک شده همبستگی معنادار ندارد. در نهایت، نتیجه گیری شده است که با توجه به وجود عقاید مثبت به محیط زیست در بین مصرف کنندگان ایرانی و همبستگی مثبت آن با رفتار خرید سبز، اگر آن ها از کیفیت کالاهای سبز اطمینان پیدا کنند، نسبت به خرید این کالاها اقدام خواهند نمود.

کلیدواژه‌ها