بررسی تأثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایت مندی و قصد خرید مجدد مشتریان (مطالعه موردی: شرکت پرداخت الکترونیک بانک ملت)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به این که در سال های اخیر خریدهای اینترنتی و استفاده از خدمات اینترنتی دارای رشد سریعی بوده است، کسانی که از این کانال ارتباطی به عنوان ابزار بازاریابی و فروش کالاها و خدمات استفاده می کنند دریافته اند که تحویل و کیفیت خدمات به عنوان ابزاری با اهمیت در این محیط تلقی می شود. نبوده یک ابزار مناسب برای اندازه گیری این خدمات باعث سردرگمی ارائه دهندگان خدمت می شود. پس به کارگیری یک ابزار مناسب برای اندازه گیری و مدیریت راهبرد کیفیت خدمات ضروری به نظر می رسد. مقیاسی که برای این منظور طراحی شده مقیاس ای- اس- کوال است که برای اندازه گیری کیفیت خدمات وب سایت های خرده فروشی طراحی گردیده است. بدین منظور در این پژوهش تناسب الگوی ای- اس- کوال در شرکت پرداخت الکترونیک ملت مورد بررسی قرار گرفت و سپس رابطه کیفیت خدمات بر اساس این الگو و قصد خرید مجدد مشتریان بررسی شد.

کلیدواژه‌ها