اثر مؤلفه های قدرت زنجیره تأمین بر مزیت های رقابتی و رقابت پذیری سازمان (مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نقش زنجیره تأمین، در دست یابی به رقابت پذیری در صنایع مختلف از جمله صنعت خودرو، در سال های اخیر مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. صنعت خودرو به عنوان یکی از صنایع تعیین کننده در شاخص های توسعه یافتگی کشورها محسوب می شود. بر اساس اهداف کلان کشور، تولید خودرو در سال 1404، به حداقل سه میلیون دستگاه خواهد رسید. این امر نقش برجسته زنجیره تأمین را در دست یابی به این اهداف پررنگ نموده است. هدف این پژوهش شناسایی ابعاد قدرت زنجیره تأمین و بررسی تأثیر آن ها بر مزایای رقابتی و رقابت پذیری سازمان است. بدین منظور، با توجه به مزیت های رقابتی صنعت خودرو در ایران، جامعه آماری متغیر از زنجیره تأمین شرکت ایران خودرو شامل شرکت های ساپکو (حوزه تأمین)، ایران خودرو (حوزه تولید) و ایساکو (حوزه خدمات پس از فروش) انتخاب شد و نظرات 110 نفر از مدیران و کارشناسان بنگاه های مذکور به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. در مرحله بعد، از روش الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج نشان گر آن است که قدرت زنجیره تأمین بر رقابت پذیری سازمان و همچنین بر مزیت های رقابتی اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین رابطه مستقیم و معنادار مزیت های رقابتی بر عملکرد زنجیره تأمین تأیید شد. لازم به ذکر است عوامل تولیدی زنجیره تأمین بیشترین رابطه معناداری را با قدرت زنجیره تأمین دارد که این امر نشان دهنده نقش برجسته فناوری در قدرت زنجیره تأمین است.

کلیدواژه‌ها