بررسی رابطه میان بهره گیری از فرصت های فناوری و عوامل مؤثر بر آن با عملکرد مالی سازمان از دیدگاه مدیران شعب در بانک ها

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

امروزه تغییرات فناوری، اقتصادی، سیاسی، نیازها و توقعات مشتریان و ...، سازمان ها را به شدت تحت تأثیر قرار داده است و سازمان ها برای بقا مجبور هستند خود را با این تغییرات تطبیق دهند. تمامی سازمان ها از جمله بانک ها شروع به تفکر مجدد در خصوص چیستی و چگونگی خدمت رسانی به مشتریان مطلع و متوقع نموده اند. قابلیت شرکت ها در درک و پاسخگویی به تغییرات فناوری، فرصت های فناوری نامیده می شود که با توجه به شرایط متغیر سازمان ها یک قابلیت حیاتی به شمار می رود. از این رو در این پژوهش به بررسی رابطه میان بهره گیری از فرصت های فناوری و عوامل مؤثر بر این فرصت ها با عملکرد مالی سازمان در هشت بانک خصوصی و دولتی در تهران پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فرصت های فناوری یک محرک مالی قوی برای عملکرد شرکت است و سود و درآمد شرکت را افزایش می دهد. همچنین از بین متغیرهای مورد بررسی تأثیرگذار بر فرصت های فناوری، فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد از فناوری های جدید تأثیر مثبتی بر بهره گیری از فرصت های فناوری داشتند که این موضوع اهمیت فرهنگ سازی و توجه مدیران ارشد به تغییرات فناوری را به وضوح نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها