بررسی وضعیت ارتباطات یکپارچه بازاریابی و عوامل مؤثر و متأثر از آن (مورد پژوهی: بانک ملت)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه تهران

چکیده

امروزه سازمان ها بیش از پیش، نیازمند روش های مؤثر برقراری ارتباط با مشتریان هستند. این امر، دلیل استفاده بسیاری از شرکت ها از ارتباطات یکپارچه بازاریابی است. مسأله اساسی پژوهش حاضر این است که شبکه بانکی کشور و مؤسسات مالی و اعتباری، چگونه می توانند به طور مناسب از مفهوم جدید ارتباطات یکپارچه بازاریابی استفاده نمایند. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مؤلفه هایی مؤثر بر ارتباطات یکپارچه بازاریابی است. پژوهش حاضر، از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- تحلیلی (از شاخه مورد پژوهی) و در آن ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته و تکنیک تحلیل تم استفاده شده است. روش نمونه گیری این پژوهش، قضاوتی گلوله برفی است. جامعه مورد نظر، متشکل از کارشناسان سه واحد روابط عمومی و تبلیغات، توسعه بازار، و مرکز پژوهشات و برنامه ریزی ساختمان مرکزی بانک ملت است. تعداد نمونه، برابر ده نفر است. نتایج نشان می دهد که بانک ملت در اجرای یکپارچگی چندان موفق نبوده است باید بیش از پیش به این رویکرد بها دهد.

کلیدواژه‌ها