شناسایی مهم ترین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت های کارگزاری با استفاده از روش آنتروپی شانون

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

سازمان های امروزی با بهره گیری از ویژگی ها و امکانات فناوری اطلاعات و ارتباطات توانسته اند ارزش منحصر به فردی را برای مشتریان خود خلق نمایند. با توجه به اهمیت رضایت و وفاداری مشتریان برای سازمان های خدماتی، کیفیت یکی از مهم ترین موضوعات قابل توجه در رقابت پذیری آن ها است. این مقاله در صدد آن است تا با توجه به اهمیت موضوع کیفیت خدمات الکترونیکی در شرکت های کارگزاری، با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی از نوع مقطعی به شناسایی مهم ترین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک در شرکت های کارگزاری بپردازد. بدین منظور، با انجام مطالعات و بررسی ها و نظرسنجی از خبرگان دانشگاهی و صنعت خدمات مالی و با استفاده از روش آنتروپی شانون، مهم ترین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک شناسایی شده و پیشنهاداتی جهت بهبود کیفیت خدمات الکترونیکی شرکت های کارگزاری ارائه شده است. نتایج نشان دهنده آن است که در شرکت های کارگزاری، دو بُعد حفظ حریم خصوصی و کارایی، از بیشترین اهمیت برخوردار هستند، لذا تأمین امنیت به گونه ای که از تجاوز به حریم خصوصی مشتریان جلوگیری شود، و همچنین توجه به ویژگی های وب سایت برای ایجاد تجربه خوشایند در مشتری، بر اعتماد و رضایت وی تأثیر می گذارد. قابلیت اطمینان، دسترسی به سیستم و محتوای/ کیفیت اطلاعاتی از دیگر ابعاد مهم کیفیت خدمات الکترونیکی هستند که باید در شرکت های کارگزاری مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها