دوره و شماره: دوره 11، شماره 12، آذر 1391 
بررسی عوامل مؤثر بر کشورگرایی مصرف کننده

حسن قاسمی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ ابوالفضل سیفی


طراحی و اعتبارسنجی یک مدل تبلیغات الکترونیک

محمدرضا حمیدی زاده؛ ناصر یزدانی؛ اکبر عالم تبریز؛ غلامحسین خورشیدی