دوره و شماره: دوره 11، شماره 12، پاییز 1391 
1. بررسی عوامل مؤثر بر کشورگرایی مصرف کننده

حسن قاسمی؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ ابوالفضل سیفی


4. طراحی و اعتبارسنجی یک مدل تبلیغات الکترونیک

محمدرضا حمیدی زاده؛ ناصر یزدانی؛ اکبر عالم تبریز؛ غلامحسین خورشیدی