طراحی و اعتبارسنجی یک مدل تبلیغات الکترونیک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

از آن جا که سیستم الکترونیک (اینترنت) نیز قادر به انتقال پیام است و ابزار تبلیغاتی به شمار می آید، برای افزایش اثربخشی و استفاده مطلوب تر از این رسانه که مهم ترین قابلیت برتر آن نسبت به رسانه های سنتی، تعاملی بودن آن است، باید عوامل مؤثر بر واکنش رفتاری مصرف کننده مرتبط را شناخت تا بهتر بتوان از مزیت های تبلیغات الکترونیک برای تأمین نیازهای مصرف کننده بهره برد. بدین منظور، در این پژوهش، قابلیت های تبلیغات اینترنتی بر پایه 14 محرک محتوایی و ارتباطی بررسی می شوند. این محرک ها از طریق فرایند هدایت (شناخت، احساس و نگرش) بر واکنش رفتاری مصرف کننده (تصویر و ذهنیت، قصد و تمایل، امتحان کردن، خرید و مصرف کردن کالا) اثر گذاشته و "مدل تبلیغات الکترونیک" شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه را شکل می دهند. آزمون فرضیه ها حاکی از مناسب بودن مدل ساختاری برازش یافته است. به هر حال، شرکت مذکور باید قابلیت های وب سایت خود را از نظر محرک های محتوایی و ارتباطی ارتقاء دهد. در این صورت، تبلیغات اینترنتی شرکت رفاه می تواند اثربخشی مطلوب برای هدایت رفتار مصرف کننده داشته باشد.

کلیدواژه‌ها