تشخیص فرصت های کارآفرینانه در صنعت بیمارستانی (مورد مطالعه: بیمارستان دکتر شریعتی)

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

چکیده

کارآفرینی به عنوان فرآیند شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت ها تعریف می شود. سازمان های کارآفرین همواره از طریق نظرخواهی از مشتریان مستقیم یا با واسطه، در صدد شناسایی و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه موجود در صنعت پیرامون خود هستند. از این رو تشخیص فرصت کارآفرینانه از مهم ترین حوزه های مطالعاتی در پژوهش های کارآفرینی است. در این پژوهش بر اساس الگوریتم فرصت آنتونی الویک و از طریق نظرخواهی از 216 پزشک و پیراپزشک، در سه حوزه خدمات پذیرش بیمار، بهداشت محیط بیمارستان و حوزه تجهیزات پزشکی، فرصت های کارآفرینانه در بیمارستان دکتر شریعتی شناسایی شده است. بر اساس نتایج حاصله، استفاده از دستگاه های چند وظیفه ای در اولویت اول، ایجاد نظام مکانیزه امحای زباله های بیمارستانی و ایجاد پرونده الکترونیک سلامت به ترتیب در اولویت های دوم و سوم قرار دارند.

کلیدواژه‌ها