شناسایی، اولویت بندی ساز و کارها و ابزارهای بازاریابی خط مشی های عمومی در ایران: رویکرد پژوهش آمیخته

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

با پیشرفت و انقلاب اطلاعاتی، مباحث و مفاهیم جدیدی در حوزه بازاریابی به وجود آمد که نیاز به پژوهش و موشکافی عمیق برای یافتن این فرصت ها است. یکی از این حوزه ها، بازاریابی خط مشی های عمومی است؛ به عبارت دیگر یکی از چالش های حوزه خط مشی گذاری در کشورهای مختلف کسب مقبولیت و مشروعیت است. هدف اصلی از این پژوهش موشکافی نقش عوامل بازاریابی خط مشی های عمومی در توسعه مقبولیت و مشروعیت عمومی در ایران است. بنابراین در این پژوهش نخست با انجام مصاحبه های اکتشافی، سازو کارها و مؤلفه ها معین گردید. سپس با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای به بررسی وضعیت هر یک از مؤلفه ها و ابزارها پرداخته شد. در ادامه با استفاده از آزمون فریدمن، اقدام به اولویت بندی نسبی مؤلفه های مرتبط با هر یک از ساز و کارها و ابزارهای بازاریابی خط مشی های عمومی شد که نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد همه مؤلفه های اکتشافی و ابزارها به استثنای سینما، دارای میزان اهمیت بالایی هستند.

کلیدواژه‌ها