تبیین هم راستایی عناصر سازمانی و الگوی مسیر پیشرفت شغلی مدیران مبتنی بر نقاط مرجع راهبردی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

سازمان ها بخش مهمی از جامعه امروزی به شمار می آیند و با وجود نقش تعیین کننده مدیران در توفیق یا شکست سازمان ها، حساسیت توجه به مسیر پیشرفت شغلی مدیران به عنوان پست های کلیدی سازمان در عرصه رقابتی، انکارناپذیر است. بنابراین موضوع مسیر پیشرفت شغلی مدیران هم به لحاظ حساسیت و اهمیت این جایگاه و هم به واسطه تغییرات سازمان ها در دو دهه اخیر، محور پژوهش حاضر قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با بهره گیری از الگوی هماهنگی ترکیبی یا نقاط مرجع راهبردی، هم راستایی مطلوب بین گونه های عناصر سازمانی نظیر راهبرد، ساختار و فرهنگ را با الگوی مسیر پیشرفت شغلی مدیران ارائه کند. جامعه آمای پژوهش شامل هفت بانک ملی، تجارت، ملت، توسعه صادرات، مسکن، کارآفرین و پاسارگاد است. برای گردآوری داده از پرسشنامه، بررسی اسناد و مدارک و مطالعات اکتشافی استفاده شد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که الگوی مسیر پیشرفت شغلی مدیران بانک ها غالباً خطی است اما برخی از بانک هایی که تغییرات راهبرد داشته اند با حفظ الگوی سنتی، از الگوهای غیرخطی نیز تبعیت می کنند. همچنین راهبرد و ساختار سازمانی نسبت به فرهنگ از هم راستایی بیشتری با الگوی مسیر پیشرفت شغلی برخوردارند.

کلیدواژه‌ها