بررسی عوامل مؤثر بر کشورگرایی مصرف کننده

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

گرایش به کالاها و مارک های مرغوب جهانی در کشورهای در حال توسعه یک واقعیت است و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. بنابراین، محصولات داخلی در کشورهای در حال توسعه، مانند ایران، باید به طور مؤثر با محصولات وارداتی رقابت کنند. درک عواملی که تصمیم مصرف کنندگان برای خرید را تحت تأثیر قرار می دهد، برای تولید کنندگان بسیار حیاتی می باشند. یکی از این عوامل، کشورگرایی مصرف کننده است. مصرف کنندگان کشورگرا کسانی هستند که ترجیح می دهند محصولات داخلی را خریداری کنند و خرید محصولات ساخت خارج را یک عمل میهن دوستانه نمی دانند و معتقدند که این کار به اقتصاد داخلی صدمه می زند. روش انجام این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری، همه اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی است. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی، 284 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پس از جمع آوری پرسشنامه ها و انجام تحلیل های آماری، از قبیل آزمون من ویتنی و رگرسیون خطی چند گانه، مشخص شد که افراد جامعه آماری از کشورگرایی پایینی برخوردارند و متغیرهای جنسیت، تحصیلات، درآمد، آزادی فرهنگی و محافظه کاری بر کشورگرایی مصرف کننده مؤثرند.

کلیدواژه‌ها