طراحی الگوی ارتباط بازار مداری، یادگیری مداری و نوآوری مداری و عملکرد شر کت های مواد غذایی در بورس

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه پیام نور

چکیده

طراحی الگوی ارتباط مداری، یادگیری مداری و نوآوری مداری و عملکرد شر کت های مواد غذایی  در بورس

کلیدواژه‌ها


 1. Baker, W., & Sinkula, J. (1999a). The Synergistic Effect of Market orientation
 2. on Organizational Performance. Journal of the Academy of Marketing Science,
 3. (4), 411-27.
 4. Baker, W., & Sinkula, J. (1999). Learning Orientation, Market Orientation, and
 5. Innovation: Integrating and Extending Models of Organizational Performance.
 6. Journal of Market Focused Management, 4(4), 295-308.
 7. Baker, W .E., & Sinkula, J. M. (2002). Market Orientation, Learning
 8. Orientation and Product Innovation: Delving into the Organization’s Black Box.
 9. Journal of Market-Focused Management, 5(1), 5-23.
 10. Damanpour, F., & Evan, W. (1984). Organizational Innovation and
 11. Performance: the Problem of Organizational Lag. Administrative Science
 12. Quarterly, 29(3), 392-409.
 13. Day, G. S. (1994). The Capabilities of Market-Driven Organizations. Journal of
 14. Marketing, 58(4), 37-52.
 15. Dickson, P. R. (1996). The Static and Dynamic Mechanics of Competition: A
 16. Comment on Hunt and Morgan’s comparative Advantage Theory. Journal of
 17. Marketing, 60(4), 102-6.
 18. Grinstein, A. (2008). The Relationships between Market Orientation and
 19. Alternative Strategic Orientations: A Meta-Analysis. European Journal of
 20. Marketing, 42(1/2), 115-134.
 21. Huber, G. P. (1991). Organizational Learning: the Contributing Processes and
 22. the Literatures. Organization Science, 2(1), 88-115.
 23. Hult, G .T. M., Hurley, R. F., & Knight, G. A. (2004). Innovativeness: Its
 24. Antecedents and Impact on Business Performance. Industrial Marketing
 25. Management, 33(5), 429-38.
 26. Hurley, R. F., & Hult, G. T. M. (1998). Innovation, Market Orientation, and
 27. Organizational Learning: An Integration and Empirical Examination. The
 28. Journal of Marketing, 62(3), 42-54
 29. Jaworski, B. J., & Kohli, A. K. (1993). Market Orientation: Antecedents and
 30. Consequences. Journal of Marketing, 57(3), 53-70.
 31. Jime´nez-Jimenez, D., Sanz, R. V., & Hernandez, M. E. (2008). Fostering
 32. Innovation: The Role of Market Orientation and Organizational Learning.
 33. European Journal of Innovation Management, 11(3), 389-412.
 34. Keskin, H. (2006). Market Orientation, Learning Orientation, and Innovation
 35. Capabilities in SMEs: An extended Model. European Journal of Innovation
 36. Management, 9(4), 396-417.
 37. Kohli, A. K., & Jaworski, B. J. (1990). Market Orientation: The Construct,
 38. Research Propositions, and Managerial Implications. Journal of Marketing,
 39. (2), 1-18.
 40. Li, C. R., Li, C. J., & Chu, C. P. (2008). The Nature of Market Orientation and
 41. the Ambidexterity of Innovations. Management Decision, 46(7), 1002-1026.
 42. Low, D. R., Chapman, R. L., & Sloan, T. R. (2007). Inter-Relationships
 43. between Innovation and Market Orientation in SMEs. Management Research
 44. News, 30(12), 878-891.
 45. طراحی الگوی ارتباط بازارمداری، یادگیریمداری، و ... 19
 46. Manu, F. (1992). Innovation Orientation, Environment and Performance: A
 47. Comparison of U.S. and European Markets. Journal of International Business
 48. Studies, 23(2), 333-359.
 49. Narver, J., & Slater, S. (1990). The Effect of Market Orientation on Business
 50. Profitability. Journal of Marketing, 54(4), 20-35.
 51. Nwokah, N. G. (2008). Strategic Market Orientation and Business Performance,
 52. The Study of Food and Beverages Organizations in Nigeria. European Journal
 53. of Marketing, 42(3/4), 279-286.
 54. Slater, S., & Narver, J. (1995). Market Orientation and the Learning
 55. Organization. Journal of Marketing, 59(3), 63-74.