تأثیرات اجتماعی، روان شناختی و ویژگی محصول بر رفتار خرید تفننی مشتریان

نوع مقاله : مروری

نویسنده

دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مشتریان در خریدهای تفننی می باشد، خرید تفننی خریدی است بدون برنامه و تصمیم گیری که به صورت لحظه ای شکل می گیرد و مصرف کننده در برابر محرک های محل خرید احساس مثبتی دارد. این احساس در بردارنده واکنش های شناختی، عاطفی یا هر دو است. در این مطالعه مدلی ترکیبی برای توجیه و تشریح رفتار خرید تفننی ارائه شده است. در این مدل، متغیرهای درونی مشتریان (اجزای عاطفی و شناختی، گرایش به خرید تفننی و لذت بخش بودن خرید)، متغیرهای موقعیتی (نوع و قیمت محصول) و اجتماعی (ارزیابی هنجاری) مورد مطالعه قرار می گیرند. روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی است و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی، نمونه ای متشکل از 329 نفر از مشتریان 5 شعبه فروشگاه شهروند انتخاب و بررسی شدند، سپس با پرسشنامه اطلاعات لازم گردآوری شده و برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) که یک فن مدل سازی مسیر واریانس محور است، استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهند که ارزیابی هنجاری، لذت بخش بودن خرید، جزء شناختی خرید تفننی و قیمت محصول با رفتار خرید تفننی رابطه معناداری مشاهده نشده است.

کلیدواژه‌ها