نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صادرات قطعه سازی خودرو

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده

بازاریابی از جمله حوزه های است که اهمیت بسیار زیادی در توسعه صادرات دارد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صادرات صنعت قطعه سازی خودرو، با تأکید بر بازاریابی در شرکت های قطعه سازی تهران آغاز شد. پس از بررسی ادبیات مرتبط با موضوع در داخل و خارج کشور و انجام مصاحبه های مقدماتی با کارشناسان قطعه سازی، فرضیات تحقیق تدوین گردید. در این تحقیق، 115 پرسشنامه بین مدیران شرکت های تولید کننده قطعات خودرو- که دفتر مرکزی در شهر تهران داشتند- توزیع شد. برای آزمایش فرضیات پژوهش از آزمون t تک متغیره و برای اولویت بندی فرضیه های تحقیق و آمیخته ترفیع از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها حاکی از آن است که صنعت قطعه سازی خودرو، توانایی ارائه محصولات جدید و توانایی رقابت با محصولات مشابه خارجی را از لحاظ کیفیت و طراحی قطعات ندارد. با این حال، صنعت قطعه سازی خودرو، توانایی کاهش قیمت قطعات تولیدی و توانایی تحویل به موقع را دارد، تأکید بر آمیخته ترفیع می تواند موجب افزایش صادرات در صنعت قطعه سازی خودرو گردد.

کلیدواژه‌ها