بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر عملکرد نوآورانه سازمان ها )مطالعه موردی: شرکت های داروسازی و شرکت های بیمه حاضر در بورس اوراق بهادار تهران(

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه تهران

چکیده

ظرفیت جذب دانش به مجموعه ای از فرایندها و روندهای سازمانی اشاره دارد که طی آن سازمان به کسب، شبیه سازی، انتقال و استخراج دانش می پردازد، تا قابلیت های پویایی در خود ایجاد کند. این قابلیت ها، توانایی سازمان را برای دستیابی و حفظ مزیت رقابتی افزایش می دهند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش ظرفیت جذب دانش )فردی و سازمانی( بر عملکرد نوآورانه سازمانها است. بدین منظور و برای بررسی فرضیه های پژوهش، دو صنعت مهم حاضر در بورس تهران یعنی شرکت های داروسازی و بیمه، به عنوان جامعه آماری پژوهش انتخاب شدند و تعداد 151 پرسشنامه از این شرکت ها جمع آوری و تحلیل شده است. نتایج تحلیل همبستگی و رگرسیون، از رابطه بین ظرفیت جذب فردی و سازمانی، همچنین از رابطه این دو با عملکرد نوآورانه حمایت می کند. همچنین با توجه به نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی، نقش میانجی ظرفیت جذب سازمانی در رابطه بین متغیرهای ظرفیت جذب فردی و عملکرد نوآورانه مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها