مدل سازی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری بنگاه با استفاده از روش ترکیبی نگاشت علی و شبکه های بیزین در صنعت بیمه

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

صنعت بیمه از جمله صنایع خدماتی است که همواره در آن رقابت و نوآوری معنادار بوده است. هدف این پژوهش، طراحی و مدل سازی عوامل مؤثر بر عملکرد نوآوری بنگاه در صنعت بیمه بوده است. جامعه ی آماری پژوهش، خبرگان صنعت بیمه و دانشگاهی کشور ایران هستند. بر همین اساس، ابتدا با مطالعه ادبیات موضوع و مرور پیشینه 33 عامل زیرمجموعه این سازه تعریف گردیدکه با انجام چند مصاحبه با خبرگان، عوامل فوق به 11 مورد تقلیل یافت. در ادامه مدل مفهومی پیشنهادی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته محک خورده شد. از نظر متدولوژیک براساس روش "پژوهش آمیخته متوالی" انجام می گیرد بدین ترتیب که ابتدا از متدولوژی مدل سازی نقشه علی استفاده شد. خروجی این مرحله معرفی مدل اولیه است. به منظور اطمینان از مدل طراحی شده، از مدل سازی شبکه های بیزین نیز در جهت تأیید مدل استفاده شده است. خروجی نهایی این پژوهش الگوی مفهومی توان نوآوری بنگاه در صنعت بیمه است.

کلیدواژه‌ها