مقایسه سه روش برآورد قیمت رایانه همراه در بازار تهران: رگرسیون لذت باورانه )هدانیک(، شبکه عصبی بازگشتی و شبکه عصبی GMDH

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 پژوهشگر اقتصادی

چکیده

در این مقاله، با استفاده از سه رویکرد لذت باورانه رگرسیون، شبکه عصبی بازگشتی و شبکه عصبی GMDH ، تابع لذت باورانه قیمت رایانه همراه در بازار تهران الگوسازی و مقایسه شده است. برای انجام این پژوهش، داده های قیمت رایانه همراه از بازار رضای تهران، بزرگترین بازار رایانه همراه تهران جمع آوری و دادههای فنی رایانه همراه ها از وب سایت رسمی شرکتهای تولید کننده استخراج شده اند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که شبکه ی عصبی GMDH با کمترین خطا، تابع قیمت را برآورد میکند. همچنین ظرفیت حافظه درونی پردازشگرcache)، دی وی دی رام، حافظه ی کارت گرافیکی و داشتن ویندوز بر قیمت رایانه همراه اثر مثبتی دارد. با توجه به نتایج این پژوهش، وارد کنندگان رایانه همراه میتوانند برای رسیدن به سود بیشتر، رایانه همراههائی را وارد بازار کشور کنند که شامل خصیصه هائی با بیشترین تمایل به پرداخت توسط خریداران میباشند.

کلیدواژه‌ها