طراحی و تبیین الگوی عدالت محور وفاداری به نام تجاری در شعب بانک تجارت شهرستان یزد

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 دانشگاه اصفهان

3 دانشگاه تهران

4 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

وفاداری به نام تجاری مقوله ای است که از عوامل و شرایط متعدد و متنوعی تأثیر می پذیرد که میزان اثرگذاری آن ها با توجه به نوع سازمان، متفاوت است. هدف این مقاله طراحی و تبیین الگوی عدالت محوری است که باعث افزایش وفاداری به نام تجاری خواهد شد. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش، عوامل مؤثر بر وفاداری به نام تجاری شناسایی و بررسی می شود. این پژوهش، توصیفی - پیمایشی و از نوع کاربردی است و جامعه آماری آن را مشتریان شعب بانک تجارت شهرستان یزد تشکیل می دهد. در ابتدا الگو های مفهومی استخراج شده در رابطه با هر یک از عوامل مؤثر بر وفاداری، از طریق تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی و تأیید شد. در نهایت روابط بین عوامل مؤثر بر وفاداری به نام تجاری در الگوی نهایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل ضمن تأیید برازش الگوی عدالت محور وفاداری نشان داد که کلیه عوامل به جز رضایت مشتری اثر معنی داری بر وفاداری به نام تجاری دارند.

کلیدواژه‌ها