شناسایی و رتبه بندی ابعاد مؤثر بر شخصیت نام و نشان تجاری در صنعت لوازم خانگی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه سمنان

چکیده

امروزه از نام تجاری به عنوان نماد خوشنامی یک سازمان یاد شده و به طور بالقوه میتواند موفقیت های تجاری فراوانی را به دنبال داشته باشد. این موضوع تا جایی اهمیت پیدا کرده که صاحب نظران این حوزه، برای نام تجاری قائل به شخصیت بوده و تلاش میکنند بین شخصیت مشتریان و شخصیت نام و نشان تجاری مورد علاقه آن ها روابطی منطقی بیابند. مقیاس ابعاد شخصیت نام و نشان تجاری که نخستین بار توسط آکر مطرح شده است و در این پژوهش از الگوی تجدید نظر شده آکر برای تشخیص عوامل مؤثر بر شخصیت نام و نشان تجاری در صنعت لوازم خانگی استفاده شد. با استفاده از جمع آوری نظرات افراد خبره در دو شرکت لوازم خانگی، ترتیب و اهمیت ابعاد شخصیت نام و نشان تجاری، در هر شرکت مورد سؤال قرار گرفت. بعد از تجزیه و تحلیل در خصوص تفاوت های مشاهده شده، ترتیب و اولویت بندی به دست آمده برای هر یک از شرکت ها ارزیابی شد. بدین ترتیب مشخص شد که ترتیب عوامل مؤثر بر شخصیت نام و نشان تجاری صنعت لوازم خانگی، در بین شرکت های مختلف کاملاً متفاوت بوده به طوری که تفسیرهای معناداری از آن قابل بررسی است. نتیجه این تفاوت ها در دو سطح عوامل اصلی و عوامل فرعی، فرضیه پژوهش در این خصوص را ثابت کرد. با درنظرگرفتن نتایج به دستآمده حاصل از مقایسه این دو شرکت، با توجه به اینکه بعد لوکس بودن به مراتب سهم بیشتری در ساختن شخصیت نام و نشان تجاری یک محصول لوازم خانگی دارد به تمامی شرکت ها در این حوزه پیشنهاد میشود، به ویژگی های جذاب و زیبا بودن بیش از سایر خصوصیات اهمیت داده و برای ارائه چهرهای شاد به صورت دوستانه تری نسبت به معرفی شخصیت نام و نشان تجاری خود اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها