ارائه الگوی هویت شرکتی بانک

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

     هدف اصلی در این پژوهش ارائه الگویی برای هویت شرکتی بانک ملت است. برای دست‏یابی به این هدف از طرح پژوهش آمیخته استفاده شده که در بخش اول از پژوهش کیفی و روش نظریه برخاسته از داده‏ برای توسعه الگوی مفهومی هویت شرکتی بانک ملت استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده نیز عمدتاً از روش مصاحبه عمیق مشاهده مشارکتی استفاده شده است. الگوی مفهومی بیانگر آن است که هویت اصلی بانک مفهوم خودبرتری است که ناشی از پیشینه بانک بوده است. همچنین این هویت اصلی موجب تمایل بانک برای نیل به سرآمدی در جنبه‌های مختلف بانکی شده است. عوامل زمینه‏ای نیز در داخل بانک و عوامل مداخله‏ گر در خارج بانک نیز بر گرایش به سوی این راهبرد موثر بوده است. در نهایت این هویت موجب شده است تا تمایل به برتر بودن در نقاط تماس مشتری با بانک نیز قابل مشهود باشد. در ادامه نیز در بخش کمی از الگوییابی معادلات ساختار و نرم‌افزار لیزرل برای آزمون الگوی مفهومی هویت شرکتی بانک ملت استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که الگوی برازش مناسبی با داده داشته است و اما برخلاف انتظار عوامل مداخله‏گر تأثیر منفی بر راهبردها و اقدامات در الگوی هویت شرکتی بانک ملت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Generating a Model of Bank Identity

چکیده [English]

 Tahmores Hassan Gholipour*, Ali Divandari**, Mohammad Reza Hamidizadeh***, Mojtaba Barari****[1]  Abstract     The main goal of this research is generating a model for Bank Mellat corporate identity. Mixed method is used in this research. In qualitative part, is used grounded theory and interview and participate participation observation was main data collection method. Conceptual model indicates the main identity of bank is Superiority that originate from bank heritage. This identity cause to bank move toward Excellence in different banking aspect as strategy. Also, contextual and intervening factor are influencing on strategy. Finally, bank identity is visible in touch point with a customer. In quantitative part, structural equation modeling and Lisrel software are used to test Bank Mellat corporate identity. Results indicate that the model fits with data, but intervening factor has a negative effect on strategy in Bank Mellat corporate identity model. Keywords: Identity; Corporate Identity; Bank Mellat; Grounded Theory* Associate Professor, Tehran University.** Professor, Tehran University.*** Professor, Shahid Beheshti University.**** Ph.D Student, Tehran University (Corresponding Author).Email: mojtaba_barari@ut.ac.ir

 1. امیدیان، مرتضی (1388). هویت از دیدگاه روانشناسی، یزد: انتشارات دانشگاه یزد.
 2. جنکیز، ریچارد. (1381). هویت اجتماعی، ترجمه تورج یار احمدی، تهران: نشر شیرازه.
 3. سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، حجازی، الهه (1390). روش‌های پژوهش در علوم رفتاری، انتشارات آگه.
 4. عسگری، غلامرضا.، مقبل باعرض، عباس.، محمدی، داریوش (1387). بررسی و شناسایی عناصر هویت ساز در سازمان‌های ایرانی چشم‌انداز مدیریت (پیام مدیریت). 27، 155- 178.
 5. قلی پور، آرین.، پورعزت، علی‌اصغر، محمدی (1390). فرشته تبیین عوامل درون سازمانی و برون‌سازمانی مؤثر بر ساخت سازمانی هویت در سازمان‌های دولتی، 3(7)، 149-166.
 6. کرسول، جان دابلیو (1391). روش و طرح پژوهش کیفی: انتخاب از میان پنج رویکرد پژوهش کیفی، مترجمان: حسنقلی‌پور، طهمورث.، الهیاری، اشکان.، براری، مجتبی، انتشارت نگاه دانش
 7. Abratt, R. (1989). A new approach to the corporate image management process. Journal of Marketing Management, 5(1), 63-76.
 8. Abratt, R., & Mofokeng, T.N. (2001). Development and management of corporate image in South Africa. European Journal of Marketing, 35(3/4), 368-86.
 9. Albert, S., & Whetten, D. (1985). Organizational identity, in Cummings, L.L. and Straw, B. (Eds), Research in Organizational Behavior, Vol. 7, JAI Press, Greenwich, CT, pp. 263-9.
 10. Alessandri, S. W. (2001). Modeling corporate identity: a concept explication and theoretical explanation. Corporate Communications: An International Journal, 6(4), 173-82.
 11. Otubanjo, B. O, & Melewar, T.C. (2007). Understanding the meaning of corporate identity: a conceptualand semiological approach. Corporate Communications: An International Journal. 12(4), 414-432.
 12. Balmer, J.M.T. (2009). Corporate marketing: apocalypse, advent and epiphany, Management Decision, 47(4), 544‐72.
 13. Balmer, J.M.T., & Greyser, S.A. (2002). Managing the multiple identities of the corporation. California Management Review,44(3), 72-86.
 14. Balmer, J.M.T., & Greyser, S.A. (2003). Revealing the Corporation: Perspectives on Identity, Image, Reputation, Corporate Branding, and Corporate-level Marketing, Routledge, London.
 15. Balmer, J.M.T., & Greyser, S.A. (2006). Corporate level marketing: integrating corporate identity, corporate branding, corporate communications, and corporate reputation. European Journal of Marketing, 40(7/8), 730-41.
 16. Balmer, J.M.T., & Soenen, G.B. (1999). The acid test of corporate identity management, Journal of Marketing Management, 15, 69-92.
 17. Balmer, John M.T (2008). Identity based views of the corporation Insights from corporate identity, organizational identity, social identity, visual identity, corporate brand identity and corporate image. European Journal of Marketing, 42(9/10), 879-906.
 18. Hatch, M.J. and Schultz, M. (2002). The dynamics of organizational identity. Human Relations, 55, 989-1018.
 19. He, Hong‐Wei, & Balmer, John M.T. (2013). A grounded theory of the corporate identity and corporate strategy dynamic: A corporate marketing perspective. European Journal of Marketing, 47(3/4), 401 -430.
 20. Melewar, T.C. (2003). Determinants of the corporate identity concept: a review of the literature. Journal of Marketing Communications, 9(4), 195‐220.
 21. Olins, W. (1989). Corporate Identity, Thames and Hudson, London.
 22. Schmidt, K. (1995) .The quest for identity Cassell, London.
 23. Stuart, H., & Kerr, G. (1999). Corporate identity and marketing communication: are they integrated? Journal of Marketing Communication, 5(4), 169-179.
 24. Stuart, H. (1999). Towards a definitive model of the corporate identity management process. Corporate Communications: An International Journal, 4(4), 200-207.
 25. Topalian, A. (1984). Corporate identity: beyond the visual overstatements. International Journal of Advertising, 3, 55-62.
 26. Van Rekom, J. (1997). Deriving an operational measure of corporate identity. European Journal of Marketing, 31(5/6), 410-22.
 27. Van Riel (1995). Principles of Corporate Communication, Prentice-Hall, London.
 28. Van Riel, C.B.M., & Balmer, J.M.T. (1997). Corporate identity: the concept, its measurement and management. European Journal of Marketing, 31, 340-56.
 29. Strauss, A.L. and Corbin, J. (1990). Basics of Qualitative Research, London: Sage.