دوره و شماره: دوره 14، شماره 23، تابستان 1394 
1. ارائه الگوی هویت شرکتی بانک

صفحه 13-28

طهمورث حسنقلی‌پور؛ علی دیواندری؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ مجتبی براری


4. معیارهای موثر در ارزیابی الگوهای کسب‌وکار الکترونیکی

صفحه 69-86

امیر مانیان؛ بابک سهرابی یورتچی؛ مژده صدیقی


9. تأثیر هوش هیجانی بر بازاریابی رابطه‌مند

صفحه 161-178

نورمحمد یعقوبی؛ ارغوان والی زاده اردلان