دوره و شماره: دوره 14، شماره 23، شهریور 1394 
ارائه الگوی هویت شرکتی بانک

صفحه 13-28

طهمورث حسنقلی‌پور؛ علی دیواندری؛ محمدرضا حمیدی‌زاده؛ مجتبی براری


تأثیر هوش هیجانی بر بازاریابی رابطه‌مند

صفحه 161-178

نورمحمد یعقوبی؛ ارغوان والی زاده اردلان