تاثیر جهت گیری راهبردی و قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه شهید چمران

چکیده

     امروزه، تقویت صادرات غیر‌نفتی یکی از اهداف راهبردی کشور است که توجه ویژه به آن، رشد اقتصادی و افزایش اشتغال را به همراه دارد. از سوی دیگر یکی از راه‌های مهم و تاثیرگذار بر افزایش صادرات، بهبود عملکرد صادراتی بنگاه‌های تجاری است. نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تاثیر جهت گیری راهبردی و قابلیت‌های بازاریابی بر عملکرد صادراتی مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه پژوهش شامل 313 بنگاه تجاری در 7 استان کشور بوده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارLISREL 8.5  و SPSS16 انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که قابلیت‌های بازاریابی اثر مثبت معناداری بر عملکرد صادراتی داشته است. گرایش به مشتری، گرایش به رقبا و گرایش به هزینه تاثیر مثبت معناداری بر قابلیت‌های بازاریابی داشته در حالی‌که گرایش به نوآوری تاثیر معناداری بر قابلیت‌های بازاریابی ندارد. از سوی دیگر گرایش به مشتری و گرایش به هزینه تاثیر مثبت معناداری بر عملکرد صادراتی داشته در حالیکه گرایش به رقبا و گرایش به نوآوری تاثیری بر عملکرد صادراتی نداشته است. در انتها پیشنهاد‌هایی در جهت بهبود عملکرد صادرتی بنگاه‌ها و همچنین پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Strategic Orientation and Marketing Capabilities on Export Performance

چکیده [English]

 Bahman Hajipour*, Furooz Jafarizadeh**, Farajollah Rahimi***[1] Abstract     Nowadays, the development of non-oil exports is one of the strategic objectives of the country. That Special attention to this inducement has increased economic growth and employment. On the other hand, one of the most important and effective ways on increase exports is improving the export performance of the firm's business. So, in this study, the effect of strategic orientation and marketing capabilities on export performance has been investigated. The sample of this research includes 313 commercial firms in 7 Provinces of the Iran. The data analysis has been done using the LISREL 8.5 and SPSS 16 software. The results indicate that the marketing capabilities have a significant positive effect on the export performance. Customer orientation, competitor orientation and cost orientation have a positive significant effect on the marketing capabilities, whereas the  positive effect of the innovation Orientation on the marketing capabilities has not been confirmed. Customer orientation and cost orientation have a positive significant effect on the export performance while the positive effect of the competitor orientation and innovation Orientation on the export performance has not been confirmed. At the end, in order to improve the firms’ exporting performance some suggestions have been proposed also for future studies. Keywords: Export Performance; Marketing Capabilities; Strategic Orientation; Cost Orientation* Assosiate Professor, Shahid Beheshti University.Master, Shahid Chamran University (Corresponding Author).E-mail: Jafaryzadeh_f@yahoo.com* Assistant professor, Shahid Chamran University.

 1. حسینی، میرعبدالله..، حسینی، میرقادر. (1388). تجربیات منتخبی از کشورهای موفق در توسعه صادرات. بررسی‌های بازرگانی، 34، 2-18.
 2. دعایی، حبیب‌اله.، حسینی رباط، سیده منصوره. (1389)، تجارت خارجی بازار محور، روابط بازرگانی بین‌الملل و عملکرد صادراتی ( مطالعه موردی: شرکت های صادراتی شهر مشهد). نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 6، 61- 82.
 3. رحیم‌نیا، فریبرز.، صادقیان، سید حسن. (1390)، جهت‌گیری راهبردی و موفقیت شرکت‌های صادراتی. پژوهش های مدیریت منابع انسانی، دوره 1، شماره1، 115 - 136.
 4. رضایی دولت‌آبادی، حسین.، خائف‌الهی، احمد‌علی. (1385)، الگوی برای تعیین میزان تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب‌و‌کار با توجه به قابلیت‌های بازاریابی در صنایع شیمیایی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 10، شماره1.
 5. شوماخر، رندی ال.، جی لومکس، ریچارد. ( 1388). مقدمه‌ای بر الگوسازی معادلات ساختاری. ترجمه وحید قاسمی، تهران: جامعه شناسان.
 6. عزیزی، شهریار.، ملکی‌زاده، وحید.، جمالیه بسطامی، بهتاش. (1390). الگو عملکرد صادراتی با رویکرد توانمندی‌های بازاریابی در صنعت نرم افزار ایران. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات، (3) 6. 45 - 62.
 7. مهربانی.وحید.، طیب‌نیا. علی. (1392). ساختار بازار داخلی و عملکرد صادراتی بنگاه‌های صنعتی ایران. فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیست‌و‌یکم، 68، 48-.29
 8. ناظمی، فرزاد. (1388)، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیر نفتی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، سال 4، شماره 10، زمستان 1388.
 9. Aaby, A.E. and Slater, S.F. (1989). Managerial influences on export performance: areview of the empirical literature 1978-88. International Marketing Review, 6(4), 53-68.
 10. Ahmed. Z.U,. Julian C.C, Imad B. Baalbaki, Tamar V. Hadidian. (2006). The Internet and Export Marketing from a Middle Eastern Perspective. Journal of Asia Business Studies, 1, 10 – 15.
 11. Baker, W. E., and Sinkula, J. M. (2007). Does Market Orientation Facilitate Balance Innovation Programs? An Organizational Learning Perspective. Journal of Product Innovation Management, 24, 316-334.
 12. Bhargava, Mukesh,Chris Dubelaar and Sridhar Ramaswami.( 1994). "Reconciling Diverse Measures of performance : A Conceptual Framework and a Test Methodology. Journal of Business Research, 31, 235 – 246.
 13. Cadogan, J.W., Cui, C.C. and Li, E.K.Y. (2003). Export market-oriented behavior and export performance: the moderating roles of competitive intensity and technological turbulence. International Marketing Review, 20, 493–513.
 14. Cavusgil, S.T. and Zou, S.M. (1994). Marketing strategy-performance relationship: an investigation of the empirical link in export market ventures. Journal of Marketing, 58 (1), 1-21.
 15. Diamantopoulos. A, (1999). Viewpoint – Export performance measurement: reflective versus formative indicators. International Marketing Review, 6, 444 – 457
 16. Gatignon, H. and Xuereb, J.M. (1997). Strategic orientation of the firm and new product performance. Journal of Marketing Research, 34, 77–90.
 17. Hakala, H (2011). Strategic Orientations in Management Literature: Three Approaches to Understanding the Interaction between Market, Technology, Entrepreneurial and Learning Orientations. International Journal of Management Reviews, Vol. 13, pp. 199–217
 18. Hortinha.P, Lages.C, and Lages. L.F (2011). The Trade-Off between Customer and Technology Orientations: Impact on Innovation Capabilities and Export Performance. Journal of International Marketing 2011, American Marketing Association, 19(3), 36–58
 19. Katsikeas, C.S., Leonidou, L.C. and Morgan, N.A. (2000). Firm-level export performance assessment: review, evaluation, and development. Academy of Marketing Science, 28(4), 493-511.
 20. Katsikeas, C.S., Piercy, N.F. and Ionnidis, C. (1996). Determinants of export performance in a European context. European Journal of Marketing, 30(6), 6-35.
 21. Krasnikov A., Jayachandran, S. (2008). The relative impact of marketing research anddevelopment and operations capabilities on firm performance. Journal of Marketing , 72(4), 1-11
 22. Lages L.F and Lages C.R. (2004). A Measure of Short-Term Export Performance Improvement. Journal of International Marketing, 12(1), 36-56
 23. Lages L.F, Silva.G, and Styles.CH, (2009). Relationship Capabilities, Quality, and Innovation as Determinants of Export Performance. Journal of International Marketing , American Marketing Association, 17(4), 47–70.
 24. Leonidou, L. and Katsikeas, C.S. (1996).The export development process: an integrative review of empirical models. Journal of International Business Studies, 27(3), 517-51.
 25. Lewin, Arie Y. and John W. Minton. (1986). Determining Organizational Effectiveness: Another look, and an Agenda for Research. Management Science 32(5), 515-538.
 26. Mariadoss. B.J , Tansuhaj P.S , Mouri.N (2011). Marketing capabilities and innovation-based strategies for environmental sustainability: An exploratory investigation of B2B firms , Industrial Marketing Management, 40, 1305–1318.
 27. Mavrogiannis M, Bourlakis M.A , Dawson P.J, Ness M.R, (2008) "Assessing export performance in the Greek food and beverage industry: An integrated structural equation model approach", British Food Journal, Vol. 110 Iss: 7, pp.638 – 654
 28. Narver J. C., Slater S. F.(1990) The Effect of a Market Orientation on Business Profitability. Journal of Marketing 1990; Vol.54: 20-35.
 29. Noble, C.H., Sinha, R.K. and Kumar, A. (2002). Market orientation and alternative strategic orientations: a longitudinal assessment of performance implications. Journal of Marketing, 66, pp. 25–39
 30. Shoham, Aviv (1991), "Performance in Exporting: A State-of-the Art Literature Review and Synthesis and Directions for Future Research," paper presented at the conference of the Academy of International Business, Miami, FL
 31. Solberg C.A, Olsson U.H, (2010) "Management orientation and export performance: the case of Norwegian ICT companies", Baltic Journal of Management, Vol. 5 Iss: 1, pp.28 – 50
 32. Song, M., & Parry, M. E. (2009). The desired level of market orientation and business unit performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 37(2), 144–160
 33. Tajeddini. K (2010). Effect of customer orientation and entrepreneurial orientation on innovativeness: Evidence from the hotel industry in Switzerland. Tourism Management, 31, 221–231
 34. Theodosiou. M , Kehagias.J , Katsikea.E (2012). Strategic orientations, marketing capabilities and firm performance: An empirical investigation in the context of frontline managers in service organizations. Industrial Marketing Management xxx (2012) xxx–xxx , No of Pages 13
 35. Tooksoon.P and Osman Mohamad (2010). Marketing Capability and Export Performance: the Moderating Effect of Export Dependence" The South East Asian Journal of Management, 4(1).
 36. Ural, T (2009). The effects of relationship quality on export performance: A classification of small and medium-sized Turkish exporting firms operating in single export-market ventures. European Journal of Marketing, 43, 139 – 168.
 37. Vorhies D.W and Morgan. N.A (2005). Benchmarking Marketing Capabilities for Sustainable Competitive Advantage. Journal of Marketing, 69(1), 80-94.
 38. Walters, peter G.P. and Saeed Samiee. (1990). A Model for Assessing performance in small U.S. Exporting Firms. Entrepreneurship Theory and Practice, Winter, 33-50.
 39. Weerawardena, J., & O'Cass, A. (2004). Exploring the characteristics of the market driven firms and antecedents to sustained competitive advantage. Industrial Marketing Management, 33(5), 419.
 40. Yelwa, M. & K. O. Diyoke (2013). An Empirical Investigation of Export-Led Growth amongst Some Selected ECOWAS Countries: An Alternative to FDI?. European Journal of Management Sciences and Economics, 1(1), 30-48.
 41. Yunus Ali, M (2004). Impact of Firm and Management Related Factors on Firm Export Performance. Journal of Asia Pacific Marketing, 3(2); ProQuest pg. 5
 42. Zhou, K. Z., Yim, C. K., & Tse, D. K. (2005). The effects of strategic orientations on technology-and market-based breakthrough innovations. Journal of Marketing, 69(2), 42–60.