الگوی عوامل موثر بر نگرش و قصدخرید مصرف کنندگان نسبت به محصولات وارداتی

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه اصفهان

چکیده

     تغییرات تا حدودی شدید اقتصادی از جمله افزایش نرخ ارز و تحریم­ های بین‌المللی علیه کشور ایران، لزوم توجه ویژه به امر واردات محصولات خارجی را ضروری ساخته است. پژوهش حاضر با هدف ترغیب مصرف­ کنندگان به عدم خرید محصولات وارداتی، سعی دارد عوامل موثر بر نگرش به محصولات وارداتی و درپی آن، قصد خرید این محصولات را شناسایی نموده و با ارائه الگویی جامع و بدیع، آن را مورد آزمون قرار دهد. این پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی است و با نمونه‌گیری خوشه‌ای و در دسترس، 393 نفر از مشتریان پوشاک وارداتی از کشورهای اروپایی در شهر تهران جهت مطالعه در نظر گرفته شدند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده­ها نیز از مدل­سازی معادلات ساختاری (SEM)، تحلیل واریانس یک طرفه (ANOVA) و آزمون T با دو نمونه مستقل استفاده شد. نتایج حاکی از تاثیر مثبت "تصویر کشور مبدا" و "نیاز به تمایز" و همچنین تاثیر منفی "میهن پرستی" بر "نگرش به محصولات وارداتی" بود. اما تاثیر "نژادگرایی" بر نگرش به محصولات وارداتی معنادار نبود. همچنین علاوه بر این­که نگرش به محصولات وارداتی تاثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر "قصد خرید محصولات وارداتی" داشت، متغیرهای "کیفیت ادراکی" و "ارزش احساسی" نیز به عنوان متغیرهای میانجی این رابطه شناخته شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Pattern on Consumers' Attitude and Purchase Intention toward Imported Products

چکیده [English]

Mohammad Saleh Torkestani*, Zohreh Dehdashti Shahrokh**, Ghasem Bakhshandeh***[1] Abstract     Relatively intensive economic changes as exchange rate increase and international boycotting against Iran, makes it necessary to have especial attention toward foreign products importing. Aim of present research is persuading customers to don’t buy importing products. This research also tries to identify Factor Influencing on Consumers' Attitude toward Imported Products and consequently these products Purchase Intention and test it by innovative and comprehensive model. This research is descriptive-surveying in nature, and 393 customers of importing clothing from European countries in Tehran city have been selected to study by clustering and convenience sampling. In order to analyze data, SEM, ANOVA and Two independent sample T test have been used. Results show positive effects of “country of origin image” and “need for uniqueness” and also the negative effect of “patriotism” on “attitude toward importing products”. But “enthusiasm” effect on attitude toward importing products was not significant. In addition, “attitude toward importing products” besides having direct and positive effect on “importing products purchase intention”, variables of “perception quality” and “emotional value” has been known as mediating variables. Keywords: Attitude; Purchase Intention; Importing Products; Clothing* Assistant professor, Allameh Tabataba'i University.** Associate Assistant professor, Allameh Tabataba'i University.*** Ph.D Student, University Of Isfahan, (Corresponding Author)E-mail: G.bakhshandeh@gmail.com

 1. ابراهیمی، عبدالحمید.، جعفرزاده کناری.، مهدی.، بزرگی، صابر. (1391). بررسی عوامل موثر بر نگرش و قصد مصرف‌کنندگان نسبت به خرید برندهای جعلی در صنعت پوشاک (مورد مطالعه: شهر ساری). فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. 2(3)، 34-1.
 2. جلالی، مریم.، شفیعی رودپشتی، میثم. (1392). تحلیلی بر عوامل موثر بر پیشنهادیه ارزش مشتری در صنعت پوشاک؛ ( مورد مطالعه: پوشاک پل). فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. 3(2)، 68-47.
 3. دعایی، حبیب الله.، حسن‌زاده، ژاله فرزانه. (1389). مقایسه تطبیقی نگرش مشتریان به برندهای جهانی پوشاک (مورد مطالعه: مقایسه برندهای محلی ایران، کره و ژاپن). بررسی‌های بازرگانی. (42)، 40-26.
 4. دهدشتی شاهرخ، زهره.، قاسمی، حسن.، سیفی، ابوالفضل. (1389). تاثیر کشور‌گرایی مصرف‌کننده بر قصد خرید کالاهای وارداتی. فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول. 62: 142-115.
 5. قاسمی، حسن.، دهدشتی شاهرخ، زهره.، سیفی، ابوالفضل. (1391). بررسی عوامل موثر بر کشورگرایی مصرف‌کننده. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت بازرگانی. 11، 167-143.
 6. نعلچی کاشی، علیرضا.، رسولیان، محسن.، بوجاری، حسین. (1391). بررسی رفتار خرید مصرف‌کنندگان نسبت به برندهای خارجی در مقابل برندهای داخلی. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. (8)، 56-47.
 7. مرادی، هادی.، زارعی، عظیم. (1390). تصویر ذهنی کشور مبدا و شکل‌گیری ارزش برند محصولات الکترونیکی. فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین. 3، 128-109.
 8. مرتضوی، سعید.، پور، سمیرا، سعادت یار.، فهیمه سادات، بیطرف.، فاطمه و رضایی راد.، مصطفی. (1391). اثر گرایشات فرهنگی بر عرق ملی و تاثیر آن بر قصد و رفتار خرید مشتری. پژوهش‌های مدیریت عمومی. 15،26-5.
 9. Bahaee, M. & Pisani, M.J. (2009). Are Iranian consumers poised to ‘‘buy American’’ in a hostile bilateral environment? Business Horizons. 52: 223-232.
 10. Barnes, B.R., & Curlette, W.L. (1985). Effects of Instruction Country of Origin Preferences. Journal of Academic Marketing Scion search in Social Education. 13: 43–49.
 11. Brodie, J., Whittome, R.M. & Brush, J. 2009. Investigating the service brand: a customer value perspective. Journal of business research. 62: 345-355.
 12. Brodowsky, G.B. (2006). The role of country of origin in consumer purchase decisions: development and testing of a comprehensive theoretical model. Ph.D. Dissertation. The state university of New York.
 13. Chen, H.L. (2009). Effects of country variables on young generation’s attitude towards American products: a multi-attribute perspective. Journal of Consumer Marketing. 26(3): 143-154.
 14. Dehghanan, H., Khashei, V., & Bakhshandeh, G. (2014). Selecting Optimum Strategy in Domestic Household Appliances Industry Using A’WOT Method. International SAMANM Journal of Business and Social Sciences. 2(2): 80-90.
 15. Erdogan, B.Z. & Uzkurt, C. (2010). Effects of ethnocentric tendency on consumers’ perception of product attitudes for foreign and domestic products. Cross Cultural Management: An International Journal. 17(4): 393-406.
 16. Guo, X., Ling, K.C., & Liu, M. (2012). Evaluating Factors Influencing Consumer Satisfaction towards Online Shopping in China. Asian Social Science. 8(13).
 17. Granzin, K.L. & Olsen, J.I. (1998). Americans’ Choice of Domestic over Foreign Products: A Matter of Helping Behavior? Journal of Business Research. 43: 39–54.
 18. Gurhan-canli, Z. & Maheswaran, D. (2000). Determinants of country of origin evaluations. Journal of consumer research. 27(1): 96-108.
 19. Hsu, J.L. & Nien, H. (2008). Who are ethnocentric? Examining consumer ethnocentrism in Chinese societies. Journal of Consumer Behavior. 7: 436-447.
 20. Javalgi, R.G., Khare, V.P. & Scherer F.R. (2005). An application of the consumer ethnocentrism model to French consumers. International Business Review. 14: 325-344.
 21. Kaynak, E. & Kara, A. (2002). Consumer perceptions of foreign products. European Journal of Marketing. 36(7/8): 928 - 949.
 22. Knight, G.A. (1999). Consumer preferences for foreign and domestic products. Journal of consumer marketing. 16(2): 151-162.
 23. Klein, J.G. (2002). Us versus Them, or Us versus Everyone? Delineating consumer aversion to foreign goods. Journal of International Business Studies. 33(2): 345–363.
 24. Kumar, A., Lee, H-J. & Kim, Y-K. (2009). Indian consumers' purchase intention toward a United States versus local brand. Journal of Business Research. 62: 521-527.
 25. Lee, M.Y., Kim, Y.K., Pelton, L., Knight, D. & Forney, J. (2008). Factors affecting Mexican college students purchase intention toward a US apparel brand. Journal of fashion marketing and management. 12(3): 294-307.
 26. Roth, M.S., & Romeo, J.B. (1992). Matching product category and country image perceptions: a framework for managing country-of-origin effects. Journal of international business studies. 23(3): 477-497.
 27. Shimp, T., & Sharma, S. (1987). Consumer ethnocentrism: construction and validation of the cetscale. Journal of Marketing Research. 14:280- 289.
 28. Suh, T., & Kwon, I-W.G. (2002). Globalization and reluctant buyers. International Marketing Review. 19(6): 663.
 29. Tian, K.T., Bearden, W.O. & Hunter, G.L. (2001). Consumers' need for uniqueness: scale development and validation. J Consum Res. 28(June): 50–66.
 30. Yoo, B., Donthu, N., & Lee, S. (2000). An examination of selected marketing mix elements and brand equity. Journal of the academy of marketing science. 28(2): 195-211.
 31. Vida, I. & Rearson, J. (2008). Domestic consumption: rational, affective or normative choice? Journal of Consumer Marketing. 25(1): 34-44.
 32. Wang, C.L. & Chen, Z.X. (2004). Consumer ethnocentrism and willingness to buy domestic products in a developing country setting: testing moderating effects. Journal of Consumer Marketing. 21(6): 391-400.
 33. Wanninayake W.M.C. & Bandara, C.M. (2012). Consumer Ethnocentrism and Attitudes towards Foreign Beer Brands: With Evidence from Zlin Region in the Czech Republic. Journal of Competitiveness. 4(2): 3-19.