دوره و شماره: دوره 14، شماره 25، اسفند 1394 
واکنش‌ بازده غیرعادی سهام نسبت به ارزش برند

صفحه 45-62

ابوالفضل براتی؛ محمد رضا عباسپور نوغانی