دوره و شماره: دوره 14، شماره 25، زمستان 1394 
3. واکنش‌ بازده غیرعادی سهام نسبت به ارزش برند

صفحه 45-62

ابوالفضل براتی؛ محمد رضا عباسپور نوغانی


4. نقش میانجی بازارگرایی در ارتباط بین گرایش کارآفرینی و عملکرد

صفحه 63-78

ابوالفضل ابوالفضلی؛ جمشید سالار؛ سید جعفر زنوزی


7. تأثیر بازار محوری بر عملکرد مالی با تأکید بر نقش کارآفرینی سازمانی

صفحه 117-132

عظیم زارعی؛ داود فیض؛ سمیه زنگیان؛ مرتضی اکبرزاده