الگوسازی فعالیت‌های بازاریابی مؤثر بر ارزش برند با استفاده از نظریه مفهوم‌سازی بنیادی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

     در گذشته شرکت‌ها در پی ایجاد یا خرید ظرفیت‌های تولید بودند؛ اما امروزه به دنبال کسب جایگاهی در ذهن مصرف‌کنندگان هستند. کسب چنین جایگاهی در ذهن مخاطبان، به‌واسطه فعالیت‌های بازاریابی امکان‌پذیر است؛ ازاین‌رو شرکت‌ها باید با ایجاد ساختاری دانشی برای برند خود بر فعالیت‌های بازاریابی متمرکز شوند تا واکنش مطلوبی در جامعه هدف آن‌ها ایجاد شود؛ اما سؤال اساسی این است که فعالیت‌های بازاریابی چه هستند و میزان تأثیر آن‌ها بر ارزش برند چقدر است؟ در پژوهش حاضر به‌منظور پاسخ به سؤال بالا از راهبرد پژوهش «مفهوم‌سازی بنیادی» یا «نظریه داده‌بنیاد» بهره گرفته شده است؛ بر این اساس، مصاحبه‌های عمیقی با متخصصان بازاریابی صنایع غذایی که در آن برند نقشی اساسی در خرید مشتریان دارد، صورت گرفت و دیدگاه‌ها و تجربه‌های آن‌ها در‌خصوص مجموعه فعالیت‌های بازاریابی که باعث ارزشمند‌شدن یک برند می‌شوند، گردآوری شد. این اطلاعات طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و درنهایت کدگذاری انتخابی تحلیل و الگو نهایی پژوهش طراحی شد. بر اساس نتایج، مقوله‌های شناسایی‌شده در قالب 6 دسته (شرایط علّی، فعالیت‌های محوری، بستر حاکم، شرایط مداخله‌گر، راهبرد و کنش) سازمان‌دهی و بر اساس آن نظریه‌سازی فعالیت‌های بازاریابی مؤثر بر ارزش برند شکل گرفت.

کلیدواژه‌ها


 1. . Agarwal, M. K. & Rao, V. R. (1996). Based brand equity. Marketing letters Journal, 7(3), 237-270.
 2. Ary, Donald, Cheser Jacobs, Lucy, Razavieh, Asghar & Sorensen, Christine (2009). Introduction to Research in Education. Wadsworth Publishing; 8 edition.
 3. Azizi, Shahriyar, & Aminian Somee Kochak, Mohsen (2014). Development Model for new services in the banking system with grounded theory approach. Journal of business management perspective, Faculty of management and accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, 13(17), 80-102
 4. Azizi, Shahriyar, & Jamali, Shahram (2012). Consistency betwwen brand personality and customer in a Chain store. Journal of business management perspective, Faculty of management and accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, 11(12), 58-79
 5. Baack, Daniel (2006). Brand association measurement and advertising modification of association strength. Dissertation for the degree of philosophy presented to the Saint Louis University.
 6. Boherer, Monty (2007). Discriminate analysis of Aaker brand equity model on top of mind awareness. Submitted for the degree of doctor of business administration to the faculty of the Falls school of business
 7. Borden, Neil H. & Marshall M. V. (1959). Advertising Management: Text and Cases Homewood. III, Richard D. Irwin.
 8. Champion, Dean J. (2005). Research Methods for Criminal Justice and Criminology. Prentice Hall; 3 edition.
 9. Danayee fard, Hasan (2006). Theorizing using an inductive approach: Grounded Theory strategy. Tehran, Daneshvar Raftar, Vol 11, Year 12.
 10. Danayee fard, Hasan, Alvani, Mahdi & Azar, Adel (2004). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach. Tehran, Safar Publication.
 11. Egan, T. (2002). Grounded Theory: Research and Theory Building. Advances in Developing Human Resources, 4) 3(, 277-295
 12. Faircloth, J. B, Capella, L. M & Alfored, B. L. (2001). The effect of attitude and brand image on brand equity. Journal of Marketing Practice, 9(3), 20-44.
 13. Faircloth, J. B., Capella, L. M., & Alford, B. L. (2001). The effect of brand attitude and brand image on brand equity. Journal of Marketing Theory and Practice, 9(3), 25-28.
 14. Farquhar, P. H. (1989). Managing Brand equity. Journal of Research, Vol. 30 3, 24-33
 15. Frey, A. W. (1961). Advertising. New York: The Ronald Press
 16. Goulding, Christina (2002). Grounded Theory: A Practical Guide for Management, Business and Market Researchers. Sage publication, 1st Edition
 17. Hanno, Raida (2007). Brand equity assessment: Interbrand brand value effect on investor decisions. The requirements for the degree of master’s in business administration university of new Brunswick.
 18. Jeong, Jaeseok (2004). Exploring the impact of advertising on brand equity and shareholders’ value. Dissertation for the degree of philosophy presented to the university of the Texas at Austin.
 19. Jim, Wu & Yen, Chun (2009). Renaming effect of brand value: state-owned enterprises. Management Decision, 47(10), 1555-1581.
 20. Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring and managing customer-based brand equity. Journal of Marketing, 57, 1-22.
 21. Keller, K. L. (2003). Strategic brand management. Building, measuring and Managing Brand Equity. Prentice-Hall, 2nd Ed, Englewood Cliffs NJ.
 22. Kylander, Natalie Katrina (2007). Brand equity in international nonprofit organizations: a system dynamic approach. A thesis presented to the faculty of the Fletcher school.
 23. Marisa, Mackay (2001). Evaluation of brand equity measures: further empirical results. Journal of Product & Brand Management, 10, 122-138
 24. Mayer, C. H. (2003). Managing brand equity. Journal of product and brand management, 12(1), 39-51.
 25. Mourad, Mahla & Ennew, Christine (2011). Brand equity in higher education. Marketing intelligence & planning, 29(4), 403-420.
 26. Nazari, Mohsen, Divandari, Ali, Hamidizadeh, Mohamadreza & Alahyari, Ashkan (2014). The application of personal construct psychology theory in the exploration of the brand meaning. Journal of business management perspective, Faculty of management and accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, 13(20), 105-124
 27. Prak, Sang Hee (2009). An antecedents and consequences of brand image: based on Keller consumer based brand equity. dissertation in the Ohio state university.
 28. Rosta, Ahmad, Venos, Davar & Ebrahimi, Abdolhamid (1998). Marketing Management. Tehran, Samt Publication, 3rd Edition
 29. Straus, Anselm (1987). Qualitative Analysis for Social Scientist. New York: Cambridge University Press.
 30. Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research. Newbury Park, Sage Publication.